ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

вØȺî زðîÆÎÆ ¶¨àð¶Ú²Ü ä³ïÙ. •ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, вäÐ-Ç Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý •ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ åñáý»ëáñ вزèàî κÜ겶ð²Î²Ü 1. ÌÝí»É ¿ 01.03. 1951 Ã.: 2. ÌÝݹ³í³Ûñ` Ø»ÉÇù•ÛáõÕ: 3. 1958 Ã. ÁݹáõÝí»É ¨ ³í³ñï»É ¿²å³ñ³ÝÇ ßñç.Ø»ÉÇù•ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ• ¹åñáóÁ: 4. 1970-1972 ÃÃ. ͳé³Û»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ: 5. 1974 Ã. ÁݹáõÝí»É ¨ ³í³ñï»É¿ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ` ëï³Ý³Éáí ÷ÇÉÇëá÷³-¹³ë³ËáëÇ áñ³Ï³íáñáõÙ: 6. 1979 Ã. ºäÐ-Ç é³½Ù³•ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ ëï³ó»É ¿ É»Ûï»Ý³ÝïÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙ, Ý»ñϳÛáõÙë` ³í³• É»Ûï»Ý³Ýï ¿: 7. 1982-1991 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ àõëáõóÇãÝ»ñÇ Î³ï³ñ»É³•áñÍÙ³Ý Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÆÝëïÇïáõïáõÙ, áñå»ë ³í³• ¹³ë³Ëáë: 8. 1994 Ã. Ó¨³Ï»ñåí»É ¿ ºäРгÛáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ` ѳÛóáñ¹: 9. 1996 Ã. ÐÐ ¶²² ä³ï¬Ùáõ¬ÃÛ³Ý ÇÝë¬ïǬïáõ¬ïáõÙ •áñ¬ÍáÕ Ø³ë¬Ý³¬•Ç¬ï³¬Ï³Ý ËáñÑñ¹áõÙ(¹³¬ëÇã` ¾ 00 01) §¸ñ³ë¬ï³¬Ù³ï γ¬Ý³¬Û³¬ÝÇ •áñ¬Íáõ¬Ý»áõ¬ÃÛáõ¬ÝÁ¦ û¬Ù³¬Ûáí å³ßï¬å³¬Ý»É ¿ ûϬݳ¬Íáõ³¬Ï³Ý ³¬ï»¬Ý³¬Ëá¬ëáõ¬ÃÛáõÝ` ëﳬݳ¬Éáí å³ï¬Ù³¬Ï³Ý •Ç¬ïáõ-ÃÛáõݬݻ¬ñÇ Ã»Ï¬Ý³¬ÍáõÇ •Çï³¬Ï³Ý ³ë¬ïǬ׳Ý: 10. 2002-2011 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ вäÐ-Ç å³ïÙáõÃ۳ݨ ù³Õ³ù³•ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ, áñå»ë ¹áó»Ýï: 11. 2010 Ã. Ã. ÐÐ ¶²² ä³ï¬Ùáõ¬ÃÛ³Ý ÇÝë¬ïǬïáõ¬ïáõÙ •áñ¬ÍáÕ Ø³ë¬Ý³¬•Ç¬ï³¬Ï³Ý ËáñÑñ¹áõÙ (¹³¬ëÇã` ¾ 00 01) §ÐÚ¸ •áñ¬Íáõ¬Ý»áõ¬ÃÛáõ¬ÝÁ ²¬ñ¨Ù¬ïÛ³Ý Ð³¬Û³ë¬ï³¬ÝáõÙ¦ û¬Ù³¬Ûáí å³ßï-å³¬Ý»É ¿ ¹áϬïá¬ñ³¬Ï³Ý ³¬ï»¬Ý³¬Ëá¬ëáõ¬ÃÛáõÝ` ëﳬݳ¬Éáí å³ï¬Ù³¬Ï³Ý •Ç¬ïáõ¬ÃÛáõݬݻ¬ñÇ ¹áϬïá¬ñÇ •Ç¬ï³¬Ï³Ý ³ë¬ïǬ׳Ý, ÇëÏ 2011 Ã. ´àÐ- Ǫåñáý»ëáñÇ •Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ: 12. 2011Ã.-Çó вäÐ-Ç Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý •ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ åñáý»ëáñÝ ¿: 2. ԳԻՏԱԿԱՆԵՎՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ гÙÉ»ï ¶¨áñ•Û³ÝÁ •Çï³Ï³Ý ¨ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ³Ù볕ñ»ñáõÙ ¨ Éñ³•ñ»ñáõÙÑ»ÕÇÝ³Ï»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 100 Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, áñáÝóÇó ³é³ÝÓÇÝ, áñå»ë å³ïÙ³•Çï³Ï³Ý ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ ¨ áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ÉáõÛë »Ý ï»ë»É. 1. ¸ñá (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), Üáñ-¸³ñ, 1991, 410 ¿ç, г۳ëï³Ý, 570 ¿ç, º. Èáõë³ÏÝ, 2007, 670¿ç, 2014, 920¿ç: 2. ÜÇÏáÉ ¸áõÙ³Ý, (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2001, 392 ¿ç, º. Èáõë³ÏÝ, 2013, 415: 3. ä»ïáÝ (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), Ø. ì³ñ³Ý¹Û³Ý, 1994 , 130 ¿ç, º. Üáñ-¸³ñ, 2000, 313 ¿ç: 4. 껵³ëï³óÇ Øáõñ³¹ (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), ». ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2003, 371 ¿ç, 2005, 408 ¿ç: 5. гÛáó ²½³ï³Ù³ñïÇ ³ëå»ïÝ»ñÁ (áõëáõÙݳÙÃṳϳÝ), º. вäÐ , §Ö³ñï³ñ³•»ï¦, 2005, 48 ¿ç: 6. ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹³ë»ñÁ(áõëáõÙݳ¬Ù»Ãᬹ³-ϳÝ),º., Ö³ñï³ñ³•»ï, 2006, ¿ç 75: 7. ²½³ï³•ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ñ»ñáë³å³ïáõÙÇó (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ)(ÐÐ ¶² ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí(15. 09. 2010 Ã.) »ñ³ß˳íáñí»É ¿ áñå»ë áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ` ´àôÐ-áõ٠ѳÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ ³é³ñϳÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ѳٳñ), º. Èáõë³ÏÝ, 2006, 574 ¿ç: 8. ¾ç»ñ гÛáó ²½³ï³Ù³ñïÇ (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. Èáõë³ÏÝ, 2005, 300 ¿ç, 2010, 363 ¿ç: 9. ²½³ï³•ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ×³Ï³ïÁ(ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ)(ÐÐ ¶² ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí (15. 09. 2010 Ã. ) »ñ³ß˳íáñí»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ` ´àôÐ-áõ٠ѳÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ ³é³ñϳÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ѳٳñ), º. Èáõë³ÏÝ, 2010, 526 ¿ç: 10. ÎáíϳëÛ³Ý Ü³Ë³•ÇÍÁ ¨ Ýñ³ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ (áõëáõÙݳٻÃṳϳÝ), º. Ö³ñï³ñ³•»ï, 2010, 55 ¿ç: 11. ²½³ï³•ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ì³Ý-ì³ëåáõñ³Ï³ÝáõÙ 1900-1909ÃÃ. (áõëáõÙݳٻÃṳϳÝ),. º. Ö³ñï³ñ³•»ï, 2011, 52 ¿ç: 12. 껹ñ³Ï æ³É³ÉÛ³Ý (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), ». Èáõë³ÏÝ, 2011, 240 ¿ç: 13. ¼³Ý•»½áõñÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2011, 115 ¿ç: 14. ²ñó³ËÇ ¨ ¶³ÝÓ³ÏÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2011, 138 ¿ç: 15. ²½³ï³•ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¿ç»ñ Ýñ³ Ñ»ñáë³å³ïáõÙÇó (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2012, 650 ¿ç: 16. Ð³Û ³½•³ÛÇÝ-³½³ï³•ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇÝ ¨ 20-ñ¹ ¹³ñ³ëϽµÇÝ (вäÐ-Ç •Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ` »ñ³ß˳íáñí»É ¿ áñå»ë áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ), º. Ö³ñï³ñ³•»ï, 2012, 65 ¿ç: 17. Ú³åáÝ, (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), ¶ñ. î³Ã¨³óÇ, 2013, 400 ¿ç: 18.гÛ-Ãáõù³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙÝ»ñÁ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, (ٻݳ•ñáõÃÛáõÝ), º. Èáõë³ÏÝ, 600 ¿ç (ÐÐ ¶² ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí (13. 01. 2015 Ã. ) »ñ³ß˳íáñí»É ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ` ´àôÐ-áõ٠ѳÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ ³é³ñϳÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ѳٳñ): 4. ¶Æî²Î²Ü кî²øðøðàôÂÚàôÜܺð Ð. ¶¨áñ•Û³ÝÁ Ý»ñϳÛáõÙë ³ß˳ïáõÙ ¿ å³ïÙ³•Çï³Ï³Ý Ñ»ï¨Û³É ٻݳ¬¬•ñáõ¬ÃÛáõݬݻñÇ íñ³. 1. ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¼³Ý•»½áõñáõÙ ¨ ²ñó³ËáõÙ 1918-1920 ÃÃ.: 2. ì³Ý-ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ •áÛ³Ù³ñïÁ 1895-1918 ÃÃ.: 3. ø»éÇ (²ñß³Ï ¶³ý³ýÛ³Ý) ÏÛ³ÝùÝ áõ •áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: 4. ²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïÇ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 5. ä²ð¶ºìܺð ºì ä²îìà¶ðºð 1. 1989 Ã. §¶³ñáõݦ ³Ù볕ñÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ñ³ïáõÏ Ùó³Ý³Ï` §Ð³Û ýǹ³ÛÇÝ»ñ¦ ï³ñí³ É³í³•áõÛÝ Ñá¹í³Í³ß³ñÇ Ñ³Ù³ñ: 2. 1992 Ã. ÞáõßÇÇ ³½³ï³•ñÙ³Ý Ù»¹³É` ²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ: 3. 2007 Ã. §¸ñ³ëï³Ù³ï γݳ۳ݦ Ù»¹³É`²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ: 4. §¸ñᦠå³ïÙ³•Çï³Ï³Ý ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ³ñųݳó»É ¿ вäÐ-Ç 75-³ÙÛ³ÏÇÝ ë³ÑÙ³Ý³Í É³í³•áõÛÝ Ù»Ý³•ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1-ÇÝ Ùñó³Ý³ÏÇÝ: 5. 2008Ã., 2011Ã., 2013 Ã. §ÞÝáñѳϳɳ•Çñ¦ вäÐ-áõÙ µ³ñ»ËÇÕ× ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: 6. 2010 Ã., §ä³ïíá•Çñ¦, г۳ëï³ÝÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, ²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïáõÙ ï³ñ³Í ѳÕóݳÏÇ 16-ñ¹, ÞáõßÇÇ ³½³ï³•ñÙ³Ý 18-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÃÇí: 7. 2013 Ã.§¶³ñ»•ÇÝ ÜŹ»Ñ¦ Ù»¹³É`²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ: 8. 2014Ã. §¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇϦ Ù»¹³É` ²ñó³ËÛ³Ý ²½³ï³Ù³ñïÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ: 9. 2014 Ã. §ÞÝáñѳϳɳ•Çñ¦, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ½áñù»ñ(ÐР༠ÃÇõ 1033 ½áñ³Ù³ëÇ Ñ»ï ³ÏïÇí ѳٳ•áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ): 10. 2016 Ã. вäÐ-Ç áëÏ» Ñáõß³Ù»¹³É: