ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նելլի Բաղդասարյան

ՀՀ Ք.Երեւան, Ավան- 3 , Չարենցի թաղ., շ. 16, բն., 32

Հեռ., ( 37410) 615776 , բն. (+ 37493 ) 891657 բջջ.

Ծննդ. Օր,տարի, ամիս Հունվարի 10 , 1954

Ծննդ. Վայր ՀՀ Ք.Մեղրի

Ազգությունը Հայ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1992- հունիս Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. Պետ.

Համալսարանի К.053.05.94 մասն.խոր-

հրդի որոշմամբ շնորհվել է քաղաքա -

կան գիտ. թեկնածուի գիտ. աստիճան

1989 -1992թթ Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. Պետ.

Համալսարանի քաղաքագիտության եւ

սոցիոլոգիայի ամբ. ասպիրանտ «Նոր

քաղաքական մտածողությունը եւ զի –

նաթափման ժամանակակից հիմնա –

խնդիրները » / ատենախոս. Թեմա /

1977թ. Երեւանի պետ. համալսարանի պատմ.

Ֆակ. /պատմաբանի,պատմ.եւ հասա-

րակագիտ. ուսուցչի որակավորում /

Աշխատանքային փորձը

1976. թ. Մինչ այժմ ՀՊՃՀ /պոլիտեխնիկ/ պատմ. եւ քաղա-

քագիտության ամբիոնի դոցենտ

1976 – 1979 թթ . Նույն ամբիոնի լաբորանտ

1979 - 1987 թթ. Ավագ լաբորանտ

04. 11. 1987 թ. Մրցույթով նշանակվել է նույն ամբ.

ասիստենտ

01.09. 1992 թ. Նույն ամբ, գիտ.թեկ.ասիստենտ

27. 07. 1995 թ. ՀՊՃՀ գիտ. Խորհրդի որոշմամբ

շնորհվել է համալսարանի դոց.

տարակարգ.

15.05.2002 թ. Գիտ.խորհրդի որոշմամբ /մրցույթով/

շնորհվել է դոցենտի գիտ. կոչում

ԼԵԶՈՒՆԵՐ հայերեն /մայրենի/ ռուսերեն,

գերմաներեն /լավ/

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ Կոնֆ. Դասընթացներին

1994թ. Միջազգային գիտաժողով նվ.

Հր. Աճառյանին /ք.Երեւան 1994/

Դասընթացներ

1996 թ. «ընտրական գործընթացները եւ

ժողովրդավարությունը>>

/ԱՄՆ Վաշինգտոն/

1998 թ. նոյեմբեր «Հումանիտար օգնության նշա –

նակությունը ՀՀ զարգացման գործ

ընթացի վրա»/ԱՄՆ Նյուջերսի 1998/

2002 թ. Մարտ Հումանիտար եւ մշակութային

կապերի ազդեցությունը ՀՀ

զարգացման վրա /Հունաստան

Աթենք /

2002 թ. Մայիս Տարածաշրջանային երկրների

կապերը եւ ազդեցությունր տնտե-

սական զարգացման վրա/Թբիլիսի/

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1991 Германские источники о геноциде

армян

1996թ. Քաղաքագիտություն

/ուս. ձեռնարկ / Մաս 1/

1998թ. Քաղաքագիտություն

/ուս. ձեռնարկ / Մաս 2

2014 թ. Քաղաքագիտութուն

/ուս. Ձեռնարկ/

20-ից ավելի գիտ. հոդվածներ

և մեթոդականներ:

ՊԱՐԳԵՒՆԵՐ

2003թ. Շնորհակալագիր /ՀՊՃՀ 70- ամյակի կապակցությամբ/

2005թ. Շնորհակալագիր /ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից/

2008թ. Վաստակագիր /ՀՊՃՀ 75-ամյակի կապակցությամբ /

2011թ. Հուշամեդալ /ՀՀ Կրթության եւ Գիտության Նախարարություն /

2013թ. Վաստակագիր /ՀՊՃՀ 80-ամյակի կապակցությամբ /