ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

ՀԱՊՀ-ի հասարակական գիտությունների ամբիոնի ասիստենտ Ստելլա Գեորգիի Մանթաշյան /Հակոբյան/

Ծննդյան թիվ`06.04.1970.

Ծննդյան վակրը` Հայաստանի, ք. Երևան

Ընտանեկան վիճակը` ամուսնացած, 10 տարեկան 1 դուստր

Հասցե` Երևան, Լյուքսեմբուրգ, 9 շ., բն. 24, հեռ. /010/ 66-01-21; 096/094/ 78-15-62

Կրթություն

1995-1997 թթ.` ՀՊՃՀ, ճարտարագետ-հետազոտողի որակավորում <սոցիոլոգիա> մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ, թեկնածուական ատենախոսության թեմա` <Աշխատանքային ակտիվության կառավարման սոցիոլոգիական և սոցիալ-հոգեբանական որոշ հիմնահարցերը Հայաստանի տնտեսակարգի ձևավորման ներկա փուլում>

1993-1995 թթ.` ՀՊՃՀ, ճարտարագիտության մագիստրոսի որակավորում ճարտարագիտական մենեջմենթ մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ, մագիստրոսական ավարտական թեզ <Ֆիրմայի կառավարման կազմակերպման կառուցվածքի կատարելագործումը / Կանացի աշխատանքի սոցիոլոգիական առանձնահատկությունները/>

1990-1992 թթ.` ՀՊՃՀ, Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, հոգեբան-սոցիոլոգի որակավորում, գերազանցության դիպլոմ

1989-1991 թթ.` ԵրՊԻ, Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, տեխնիկական թարգմանչի որակավորում /անգլերեն լեզու/ , գերազանցության դիպլոմ

1987-1992 թթ.` ԵրՊԻ, ռադիոինժեների որակավորում ռադիոտեխնիկա մասնագիտությամ

1977-1987 թթ.` Երևանի 166 միջնակարգ ռուսական դպրոց

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն –գերազանց

Անգլերեն - լավ

Համակարգչային իմացություն

Տիրապետում եմ ընդհանուր առմամաբ ժամանակակից անհրաժեշտ կոմպյուտերային ծրագրերին, այդ թվում սոցիոլոգիական տվյալների վիճակագրական վերլուխության ու վերամշակման մասնագիտացված ծրագրային փաթետին / Statistical Package for Social Science – SPSS/:

Որակավորման քննություններ

Սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություններ, մեթոդաբանություն /գերազանց/, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ինստիտուտ, 12.06.2000 թ.

Ինֆորմատիկա /ստուգված/, ՀՊՃՀ, 10.11.1999 թ.

Փիլիսոփայություն/գերազանց/ , ՀՊՃՀ, 18.08.1997թ.

Սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություններ, մեթոդաբանություն /գերազանց/, ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, 18.08.1997թ.

Անգլերեն լեզու /գերազանց/, ՀՊՃՀ, 17.07.1996թ.

Վերջին 5 տարում տպագրված աշխատանքներից են`

1. Манташян С. Г. Мотивация экономического поведения: конструктивная или деструктивная/Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2016: Մաս 3.- էջ :

2. Կյուրեղյան Է. Ա., Մանթաշյան Ս. Գ. Աշխատանքային գորխունեության սոցիալական խնդիրների լուսաբանումը <Սոցիոլոգիա> առարկայի դասավանդման գործընթացում /Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2016: Մաս 3.- էջ :

3. Манташян С. Г. Мотивация трудовой деятельности молодежи/Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2015: Մաս 3.- էջ 834-840:

4. Манташян С. Г. Кюрегян Э.А. Мотивация трудовой деятельности как фактор жизнедеятельности вуза/Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի /Պոլիտեխնիկ/ Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2014: Մաս 3.- էջ 744-749:

5. Կյուրեղյան Է. Ա., Մանթաշյան Ս. Գ. Կորպորատիվ մշակույթի մոտիվացնող դերը / Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի /Պոլիտեխնիկ/ Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2013: Մաս 3. –էջ837-842:

6. Կյուրեղյան Է. Ա., Մանթաշյան Ս. Գ. Կորպորատիվ մշակույթի մոտիվացնող դերը / Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի /Պոլիտեխնիկ/ Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու 3 մասով: - Եր.:Ճարտարագետ, 2013: Մաս 3. –էջ837-842:

Աշխատանքային փորձ

Մանկավարժական և գիտական գորխունեություն

31.08.2016` ՀԱՊՀ Հասարակական գիտությունների ամբիոն, ասիստենտ

01.09.2014` ՀՊՃՀ Պատմության, փիլիսոփայության, քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

20.10.2011-31.08.2012` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

20.10.2010-31.10.2011` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

20.10.2007-20.10.2010` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ /ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր/

20.10.2007-20.10.2010` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ /ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր/

20.10.2003-20.10.2007` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի սեկտորի ասիստենտ /վերակոնտրակտավորում/

20.10.2000-20.10.2003` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ /կոնտրակտ/

01.01.2000-01.05.2001` ՀՊՃՀ 2000-67 պ/բ գիտական թեմա, ղեկ. քաղ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Գ. Թունյան, կ.գ.ա.

01.09.1999-20.10.2000` ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի սեկտորի ասիստենտ /ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր/

15.01.1996-01.09.1999` ՀՊՃՀ, 94-174 պ/բ գիտական թեմա <Կովկասում խաղաղության պայմանների ձևավորման հիմնահարցերը>, ղեկ. քաղ.գիտ. դ., պրոֆեսոր Հ.Ս. Քոթանջյան, կ.գ.ա.

01.11.1993-01.08.1995` ՀՊՃՀ ուսումնական մաս, վիճակագիր, 0.5 դրույք

15.10.1992-01.10.1993` ՀՊՃՀ, ինժեներ, ԳԹ 27/92

01.11.1991-01.06.1992` ԵրՊԻ, սոցիս գիտական խումբ, 2-րդ կատեգորիայի տեխնիկ, 0.5 դրույք

1999 թ.-ից ՀՊՃՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ամբիոնու դասավանդող մի շատ առարկաների <Կոնկրետ սոցիոլոգիակլան հետազղոտությունների մեթոդիկա և տեխնիկա>, <Սոցիալական ծառայության կազմակերպման հիմունքներ>, <Մարքեթինգ>, <Արտադրական սոցիոլոգիա և հոգեբանություն>, <Կառավարման սոցիոլոգիա> ծրագրերի համահեղինակ:

Դասավանդված առարկաներից են` <Սոցիալական ծառայության կազմակերպման հիմունքներ>, <Մարքեթինգ>, <Արտադրական սոցիոլոգիա և հոգեբանություն>, <Կառավարման սոցիոլոգիա>, <Աշխատանքի սոցիոլոգիա>, <Փիլիսոփայություն>, <Գիտության փիլիսոփայություն>, <Փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա>, <Անձի հեղինակ>: