Համլետ Մարտիկի Գևորգյան
Պատմ. գիտությունների դոկտոր, ՀԱՊՀ-ի հասարակական գիտությունների ամբիոնի պրոֆեսոր
Ծնվել է 1951 թ մարտի 1-ին Մելիքգյուղում:
Կրթություն
1958 թ. ընդունվել և ավարտել է Ապարանի շրջ.Մելիքգյուղի միջնակարգ դպրոցը: 1974 թ. ընդունվել լէ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժինը` ստանալով փիլիսոփա-դասախոսի որակավորում: 1979 թ. ԵՊՀ-ի ռազմագիտության ամբիոնում ստացել է լեյտենանտի զինվորական կոչում, ներկայումս` ավագ լեյտենանտ է:
1994 թ. ձևակերպվել է ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնում` հայցորդ:
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ Պատ¬մու¬թյան ինս¬տի¬տու¬տում գոր¬ծող Մաս¬նա¬գի¬տա¬կան խորհրդում(դա¬սիչ` Է 00 01) «Դրաս¬տա¬մատ Կա¬նա¬յա¬նի գոր¬ծու¬նեու¬թյու¬նը» թե¬մա¬յով պաշտ¬պա¬նել է թեկ¬նա¬ծուա-կան ա¬տե¬նա¬խո¬սու¬թյուն` ստա¬նա¬լով պատ¬մա¬կան գի¬տու¬թյուն¬նե¬րի թեկ¬նա¬ծուի գիտա¬կան աս¬տի¬ճան:
Աշխատանքային գործունեություն
1982-1991 թթ. աշխատել է Ուսուցիչների Կատարելագործման Հանրապետական Ինստիտուտում, որպես ավագ դասախոս:
2002-2011 թթ. աշխատել է ՀԱՊՀ-ի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնում, որպես դոցենտ: 2010 թ. թ. ՀՀ ԳԱԱ Պատ¬մու¬թյան ինս¬տի¬տու¬տում գոր¬ծող Մաս¬նա¬գի¬տա¬կան խորհրդում (դա¬սիչ` Է 00 01) «ՀՅԴ գոր¬ծու¬նեու¬թյու¬նը Ա¬րևմ¬տյան Հա¬յաս¬տա¬նում» թե¬մա¬յով պաշտ¬պա¬նել է դոկ¬տո¬րա¬կան ա¬տե¬նա¬խո¬սու¬թյուն` ստա¬նա¬լով պատ¬մա¬կան գի¬տու¬թյուն¬նե¬րի դոկ¬տո¬րի գի¬տա¬կան աս¬տի¬ճան, իսկ 2011 թ. ԲՈՀ- ի՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում: 2011թ.-ից ՀԱՊՀ-ի հասարակական գիտությունների ամբիոնի պրոֆեսորն է:
Հեղինակել է 10-ից ավելի մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ունի մեծ թվով գիտական հոդվածներ: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանն է Հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի հիմնախնդիրները: